مُـردم و از نـو زیـستــم و مــرگ هـمــه ی بـــرادران و  

هم نـژادانـم را دیدم.احسـاس کـردم که خدایـان نـیـز به  

ما بردگان کینه می ورزند و این آیین هـا،بندی دیگر برای  

بنـدگی مـاست و روحانیون هم ابـزاری برای تحکیـم این  

سرنوشت و توجیه این نظام!

منبع : ششم و متوسطه اول |توجیه و دعوت به صبر و رضایت!
برچسب ها :